ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 3

«СУТНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ»

 

ОБҐРУНТУВАТИ ВІДПОВІДІ (НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ) ДО ТАКИХ ПИТАНЬ

 

1. Назвати основні підходи до обґрунтування визначення поняття держави.

2. Назвати ознаки держави, що відрізняють її від влади у первісному суспільстві за такими критеріями:

а) населення не оподатковується;

б) влада відокремлюється від суспільства;

в) влада виражає інтереси домінуючої частини населення;

г) органи влади не поділяються на види за окремими функціями;

д) створюється система загальнообов’язкових правил поведінки;

є) влада поширюється на всіх членів роду.

3. Якими умовам повинна відповідати держава, щоб бути суб’єктом міжнародного права? Чи визначається правосуб’єктність держави міжнародними актами?

4. У чому полягає смисл держави перехідного періоду?

5. Визначити основні етапи становлення держави.

6. Що розуміють під типологією держави і в чому полягає практичний смисл встановлення історичних типів держави?

6.1. Що розуміють під поняттям «історичний тип держави»? Як визначається історичний тип держави? Назвіть основні наукові підходи, з допомогою яких визначаються історичні типи держави.

6.2. Дати визначення понять «формація» і «цивілізація» та поясніть, з допомогою яких критеріїв визначається тип держави в контексті формаційного та цивілізаційного підходів.

6.3. Підібрати критерії для порівняльної характеристики рабовласницької і феодальної держави; феодальної і буржуазної держави; буржуазної та соціалістичної держави.

7. Дати визначення поняття «державний суверенітет» та назвати форми виявлення його ознак. Якими властивостями характеризується державний суверенітет?

8. Чи може державний суверенітет бути обмеженим і, чи може держава втратити свій суверенітет?

9. Назвати основні теорії з допомогою яких пояснюється і розкривається сутність держави.

10. Розкрити зміст теорії «конвергенції» та теорії еліт. Порівняти ці теорії з точки зору типології держав.

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №3

 

Скласти таблицю

«Теорії походження держави і права»

 

Назва теорії

Основні представники

Сутність теорії

 

 

 

 

Для складення таблиці використати такі поняття: формаційний підхід; цивілізаційний підхід; теорія «конвергенції»; концепція держави «загального добробуту»; теорія еліт; теорія правової держави; теорія соціальної держави.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Ознаки державного суверенітету

2. Державна влада та способи її здійснення

3. Сутність держави, її основне призначення у суспільстві

4. Концепції сучасної держави